REGULAMIN SKLEPU

I. Warunki ogólne

 1. Szkółka “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Właścicielem serwisu Clematisy.pl oraz administratorem danych jest:
  Szkółka “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy
  83-211 Kolincz,
  ul. Sportowa 1a,
  NIP: 9570721698,
  REGON: 192647942

  Zarejestrowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku pod numerem 22/13/8129

  tel. 58 561 31 25
  e-mail: sklep@clematisy.pl

  Dane do przelewu:
  Nazwa odbiorcy: Szkółka “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy
  Adres odbiorcy: 83-211 Kolincz, ul. Sportowa 1 a
  Numer konta: 93 1600 1459 1850 2673 5000 0018
  Tytuł przelewu: Nr zamówienia

 3. Zakup w sklepie internetowym Clematisy.pl oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia i w celach marketingowych naszego sklepu.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Klienta. Usługa ta jest świadczona 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa ta jest nieodpłatna dla Użytkowników.

 2. Korzystanie z usługi Konta Klienta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 5. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,

  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

  4. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

  5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 6. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

III. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego Clematisy.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług sklepu internetowego obejmują:
  • urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
  • konto email.
 2. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemu teleinformatycznego Właściciela treści, które:
  1. nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia Systemu teleinformatycznego Właściciela lub podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w świadczeniu Usług;
  2. nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać:

– na stronie sklepu (online)
– telefonicznie pod numerem: 58 561 31 25

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

3. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Szkółka “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego.

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą mogły być zrealizowane.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.clematisy.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

9. Na życzenie wystawiamy Rachunek /nie jesteśmy VAT-owcami/. Aby otrzymać Rachunek należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. Treść stron internetowych sklepu należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, a przedstawione na stronach sklepu wizerunki produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11. Produkty są dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną UPS Polska Sp. z o.o.

12. Koszty wysyłki:

– Przelew na konto (płatność z góry): 20 zł
– Pobranie: 24 zł

13. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

14. Promocje, rabaty i obniżki dotyczą zamówień składanych po dacie lub godzinie ich publikacji. Nie dotyczą zamówień będących już w trakcie realizacji.

V. Reklamacje

1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Szkółka “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz k/Starogardu Gdańskiego, z dopiskiem: „Reklamacja”. Reklamacje mogą być również składane poprzez przesłanie informacji na adres e-mail (sklep@clematisy.pl) lub telefonicznie pod numerem 58 561 31 25. Reklamacja Klienta powinna zawierać krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

3. Reklamacji nie uwzględniamy w przypadku nieodpowiedniej uprawy roślin, uszkodzeń mechanicznych, termicznych bądź technicznych spowodowanych przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dalszą uprawę rośliny po upływie terminu reklamacji. Sprzedający nie ma wpływu na prace ogrodnicze prowadzone przez Klienta przy wysadzaniu rośliny, a także dalszą jej uprawę (podlewanie, nawożenie, osłonę przed nadmiernym nasłonecznieniem, przed przymrozkami, niewłaściwymi opryskami itp.)

4. W przypadku uznania reklamacji Klient ma możliwość wybrania opcji:
a/ wysyłka nowych roślin na nasz koszt
b/ zwrot pieniędzy (do 5 dni roboczych, na podany przez Klienta numer rachunku bankowego)

5. Klient będący w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa Konsumentem  lub Indywidualnym Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. Klient ma możliwość poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie, następnie przesłać towar na adres Sklepu, w stanie niezmienionym.

VI. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Stosujemy systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zarejestrowany w GIODO.

2. Nie udostępniamy podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Klienta korzystającego z naszej strony www.clematisy.pl i sklepu.

3. Klient dokonując rejestracji i zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia i w celach marketingowych naszego sklepu.

4. Dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z naszej bazy.