REGULAMIN PROMOCJI

 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą “OWOCOWE ROZSADY I NIE TYLKO Z RABATEM DO 30%” (zwana dalej Promocja).
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.clematisy.pl (zwany dalej Sklep internetowy).
 3. Organizatorem Promocji jest Szkółka ‘Clematisy’ M.K.J. Wędrowscy z siedzibą w 83-211 Kolincz, ul. Sportowa 1a, NIP: 9570721698, REGON: 192647942 (zwana dalej Organizatorem).
 4. Promocja umożliwia skorzystanie z rabatu do -30% od ceny standardowej na rośliny oznaczone etykietą z wartością % rabatu.
 5. Promocje obowiązują od dnia 11.04.2024 od godziny 00:00 do dnia 15.04.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania promocji bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 6. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego jako promocyjny.
 7. Zniżka naliczana jest automatycznie. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 8. Zamówienia zgodne z Promocją będą realizowane zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Sklepu internetowego Clematisy.pl.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. okoliczności siły wyższej,
  2. gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia niniejszej Promocji, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Promocji,
  3. oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
  4. zmiany zasad przeprowadzania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2024.